Трансценденция на съобщението 8 Причини за неговото значениена трансцендентност на комуникацията в това, че идеите и информацията се предават от едно лице на друго, дори ако събеседниците не са в един и същ период от време.

Комуникацията е един от най-важните процеси, извършвани от хората. Благодарение на това човек може да обясни съдържанието на ума на всеки индивид, да разбере.

Именно благодарение на това чувство на разбиране, хората подхождат, съчувстват и установяват взаимоотношения. Комуникацията е в основата на всяка оперативна организация: от двойка и семейство, до компания или общество.

Въпреки че целият процес на комуникация е важен, е необходимо да се подчертае ролята на обменяната информация.

Тази информация не се предава само от подател към приемник, а също така се анализира от последния; по този начин се предпочита процесът на обучение.

8 причини за важността на комуникацията

Комуникацията е съществен елемент за човека. Този процес е толкова потопен в обществото, че е почти отражение.

Това означава, че много пъти хората общуват, без да спират да мислят, че изпълняват комуникативния акт.

По-долу ще опишем най-важните причини за важността на комуникацията:

1- Информационен поток

Комуникацията е постоянен поток от информация от едно лице на друго. Това е от жизненоважно значение, тъй като по този начин се гарантира, че знанието не умира с човек, а че се предава от поколение на поколение.

Например, изследванията на Аристотел (гръцки философ, 384-322 г. пр. Хр.) Са съобщени на текущите поколения чрез писане и превод..

В някои случаи потокът от информация е еднопосочен. Това означава, че подателят предава идеите на един или повече приемници. Въпреки това приемниците не могат да отговорят на подателя.

Това е вид комуникация, която обикновено се установява с масмедиите (вестник, телевизия, радио). Трябва да се отбележи, че с технологичния напредък тези медии работят, за да бъдат по-интерактивни.

2. Учене

Ученето е един от ефектите на комуникацията. Това става благодарение на потока от информация. Този елемент е от значение, тъй като чрез него обществата могат да напреднат.

Когато човек комуникира, придобива знания, или умишлено, или пасивно.

Например, в класната стая се установява комуникационен процес между учителя и учениците. Обменът на информация се осъществява и се усвоява умишлено.

Случай на пасивно учене се случва, когато се чете роман и авторът дава истинска информация. По този начин знанието е придобито, без да е наясно с него.

3 - Развитие на човешките взаимоотношения

Комуникацията позволява да се установят мостове между хората, което благоприятства развитието на човешките взаимоотношения.

Обменът на идеи, знания и мнения, генерирани по време на комуникативния процес, позволява на хората да се разбират по-добре. От това следва, че комуникацията е основата за развитието на обществата.

Освен това, след като връзката е създадена, комуникацията също помага за поддържането на сближаване между индивидите.

4- Изложба и обяснение на идеи

В много случаи от хората се изисква да обяснят причините, поради които действат по определен начин или да имат определено мнение. В тези моменти благодарение на комуникацията съдържанието на мисълта може да бъде разкрито.

Тогава чрез комуникация човек може да оповести идеите си и да ги обясни, ако е необходимо.

5. Планиране и организиране на групови дейности

Ефективната комуникация е един от необходимите аспекти за планирането и организацията на груповите дейности.

С комуникативния процес хората могат да постигнат споразумения, които им позволяват да развиват определени задачи по-лесно и по-бързо.

Например, в една компания комуникацията между отделите е от съществено значение, така че усилията на всеки един от тях да могат да бъдат координирани. По този начин се повишава максимално капацитетът и производителността на организацията.

6. Вземане на решения

Вземането на решения се подкрепя от обмена на информация, получена по време на комуникацията.

Когато човешките същества обединят идеите си, те могат да познават различни аспекти на същия аспект. Тази информация улеснява избора между различните възможности, които могат да бъдат представени, за да се отговори на същия проблем.

7- База на ръководството

Ефективната комуникация създава лидери. Човек, който е способен да изрази мнението си и да накара другите да разберат, е в състояние да стане лидер.

В допълнение към това, комуникацията създава отношения между лидерите и техните последователи. Тя позволява обмен на идеи между тях, така че подчинените да могат да съветват лидера, ако е необходимо, или обратното.

По този начин лидерът придобива доверието на своите последователи, премахва бариерите, които биха могли да съществуват между тях и благоприятства постигането на общи цели..

8- Мотивиращ елемент

Освен че позволява обмен на идеи, комуникацията може да бъде източник на мотивация.

Най-очевидният пример за това са известните мотивационни разговори, които подтикват хората да изпълнят мечтите си.

Но в нашето ежедневие можем да намерим ежедневни ситуации, в които се разкрива важността на комуникацията като мотивиращ елемент.

Например, когато на приятел се дава съвет, когато човек се поздравява за постигнатото или когато някой е казал да продължи да работи въпреки трудностите.

препратки

  1. Комуникация: смисъл, цел, значение и принципи. Получено на 27 септември 2017 г. от yourarticlelibrary.com
  2. Значение на комуникацията. Получено на 27 септември 2017 г. от uic.blackboard.com
  3. Значение на комуникацията в една организация. Получено на 27 септември 2017 г. от managementstudyguide.com
  4. Значението на добрата комуникация. Получено на 27 септември 2017 г. от michaelpage.co.uk
  5. Какво е комуникация? Възстановен на 27 септември 2017 г. от study.com
  6. Защо комуникацията е важна? Получено на 27 септември 2017 г., от careesearch.com.au
  7. Защо комуникацията е важна за човешкия живот? Получено на 27 септември 2017 г. от hopespeak.com