Характерни лични ценности, обучение, значение и примерина лични ценности са тези, които определят и позиционират индивида вътре и извън неговата среда. Това са качества, които се придобиват чрез развитие на индивидуални и колективни психо-афективни способности.

Тези ценности се определят от социокултурни фактори, от специфичното възпитание, което всеки човек е имал и може би от генетична предразположеност. Смята се, че чрез лични ценности индивидите могат да водят последователно съществуване.

Търси се, че това съществуване е ориентирано към постигането на индивидуалните цели и че човекът успява да се превърне във фактор на промяна, за предпочитане положителен, в рамките на тяхната общност и среда. Наличието на солидни лични ценности води до развитие на самоопределение, за да се справи с трудности и да ги преодолее.

Щастието е основната цел на съществуването и се постига чрез самореализация, която ще се определя главно от способността на индивида да свърже живота си с личните им ценности..

индекс

 • 1 Процеси на социализация
 • 2 Характеристики на личните ценности
  • 2.1 Издръжливост
  • 2.2 Абсолюти
  • 2.3 Дуктилен
  • 2.4 Удоволствие
  • 2.5 Органични
  • 2.6 Може да бъде вложен
  • 2.7 Трансцендентен
  • 2.8 Диференциатори
  • 2.9 Комплекси
 • 3 Как се формират?
  • 3.1 Деонтология и етика
 • 4 Значение
 • 5 Примери за лични ценности
  • 5.1 Вяра
  • 5.2 Дисциплина
  • 5.3 Учтивост
  • 5.4 Благодарност
  • 5.5 Лоялност
  • 5.6 Устойчивост
  • 5.7 Самоопределяне
  • 5.8 Самоконтрол
  • 5.9 Емпатия
  • 5.10 Страст
  • 5.11 Толерантност
  • 5.12 Търпение
  • 5.13 Състрадание
  • 5.14 Солидарност
  • 5.15 Свобода
  • 5.16 Благоразумие
  • 5.17 Правосъдие
  • 5.18 Почтеност
 • 6 Препратки

Процеси на социализация

Процесите на социализация, от детството до зрелостта, определят по някакъв начин мащаба на ценностите на всеки индивид, особено на личните ценности..

Това е така, защото всеки човек - общо взето от опита и грешката - ще идентифицира кои са ценностите, които улесняват съвместното съществуване и че освен това се стремят към самореализация.

Отношението на индивида прави разликата преди възможността за постигане или не успех на техните цели.

Той трябва да изгради система от ценности и вярвания, които да го стимулират да се изкачи по стълбите на стълба, която го кара да постигне целите си без големи емоционални разходи и да гарантира мрежата си за подкрепа, вдъхновявайки другите да ценят усещането за възможност. 

Характеристики на личните ценности

траен

Като цяло те остават във времето. След като те се консолидират в рамките на индивида, те едва ли са изгубени, защото стават част от тяхната личност.

абсолю

Те не са неделими; тоест, те обхващат цялото му значение. Те не могат да се редуцират, защото не можете да упражнявате половината от стойността си.

ковък

Те могат да се променят според опита или обстоятелствата и да бъдат преместени от тяхната приоритетна позиция от други. Тази гъвкавост не означава, че те могат да бъдат манипулирани при удобство.

възнаграждаване

Нейната практика генерира ползи и удовлетворение у индивида. По природа всяко човешко същество трябва да върви правилно и да бъде в услуга на връстниците си; Това дава усещане за спокойствие и спокойствие.

органичен

Личните ценности са хармонични и съгласувани с човешката природа.

Те могат да бъдат йерархизирани

Неговото значение е изградено с течение на времето. Основните или приоритетните стойности на индивида се издигат според обстоятелствата и се позиционират според необходимостта от тяхното прилагане.

В един миг от живота си тези ценности, които заемат първото място, могат да се случат на втора равнина, защото възникват нови ситуации, които заслужават други ценности на арената..

съвършен

Ценностите се разпростират в конкретна равнина и дават смисъл на обществото и на човешкия живот, давайки логично и съгласувано значение, свързано с техните идеи.

отличителни черти

Те профилират индивида и го отличават от другите въз основа на неговите действия, които трябва да съответстват на неговата ценностна схема.

комплекс

Ценностите са подчинени на различни причини и тяхното прилагане зависи от решения и решения, които изразяват автентичността и намерението на актовете..

Как се формират?

При започването на процесите на социализация се придобиват лични ценности. В детската фаза, разпознаването между добро и зло е обект на външни фактори.

Тоест, в ранните епохи семейството определя нашата концепция за това какво е правилно или грешно от идеята за възнаграждение-наказание, например: наказанието предполага акт на подчинение и наградата означава удовлетворение..

По-късно, в други области като училището, социалният ред се урежда от закони и разпоредби; зачитането на авторитета, търсенето на одобрение и идентифицирането на задълженията, индивидуалните и колективните права са от съществено значение за активното участие в тази общност.

Деонтология и етика

От деонтологична гледна точка, вътрешните задължения на индивида върху неговите действия - както на разрешените, така и на тези, които не са - ще бъдат продиктувани от неговата съвест, тъй като той изгражда своята скала от лични ценности, основани на етиката..

Етиката съответства на стойността чрез антиномазия и установява отговорности за съзнателните актове на социалното същество.

След като човек премине през тази динамика на обмени, той изгражда своя репертоар от лични ценности до тези, които ще направляват действията му и ще управляват поведението му.

По този начин тя структурира психоактивен и социален профил, който показва хода на неговите цели в живота, от най-ежедневното му съществуване до най-трансценденталните му решения..

важност

-Личните ценности са важни, защото от тях зависи вмъкването на индивида в схемите за съвместно съществуване на обществото, където то отговаря на живота.  

-Те са решаващи при вземането на решения, тъй като посочват подходящия път в съответствие с ръководните принципи на всеки човек.

-Те успяват да дадат сигурност и да насърчават съгласуваността, правейки актовете на всеки индивид съответстващи на тяхното мислене. Това кара хората да уважават техните мнения, дори ако не ги споделят и им позволява да се изразяват без страх от присъдите или разногласията на другите, стига да не застрашават достойнството или почтеността на другите..

-Те осигуряват автономност, стабилност и емоционална зрялост, определят личността и подкрепят действията на всеки индивид в полза на пълноценен и балансиран живот..

-Те позволяват на хората да се свързват твърдо с други хора. Те са инструмент за съвместно съществуване и адаптация в различните среди, в които се развиват.

-Те са ръководство, което може да варира във времето (тъй като някои могат да се променят), но не по същество, а да се адаптират към новите реалности. По този начин те позволяват процесът на усвояване на промените да не бъде травматичен, а да протича органично.

Пример за горното може да бъде следното: за професионален човек властта и успехът могат да бъдат приоритет, когато той не е формирал семейство; когато той е баща, децата и семейството обикновено изместват първите елементи. Въпреки че ценностите, свързани с професионалиста, не трябва да бъдат отменени, те могат да станат вторични.

Примери за лични ценности

Има стотици лични ценности и всеки се определя от това, което всеки човек вярва и чувства, че е важен за себе си. След това ще цитираме някои лични ценности с техните основни твърдения:

вяра

Това е ценността, която поддържа нашите идеали. Тя ни дава увереност и сигурност и е източник на енергия и дисциплина, която засилва смисъла на живота.

дисциплина

Поддържа реда и желанието да се отличава, позволява развитието на добродетели и изразяването на таланти.

учтивост

Тя позволява да изразяваме уважение, привързаност и внимание към другите

благодарност

Позволява взаимност и демонстриране на привързаност към някой, който е предоставил своята помощ по незаинтересован начин за разрешаване на ситуация или за справяне с нея.

вярност

Това позволява да се приемат поетите ангажименти и да се запазят във времето, като се избягва разочарованието.

постоянство

Това е способността на човек да преодолее себе си и своите ограничения в лицето на трудностите и да настоява за постигане на предложеното.

самоопределение

Това е лично постижение, което позволява на индивида да управлява собствения си живот чрез критерии, изградени от опита и необходимостта да бъдат независими

самоконтрол

Тя позволява саморегулирането преди ситуациите, които могат да променят нашия емоционален баланс. Той ни пази от последствията от безразсъдъчните действия.

съпричастие

Емпатия позволява на индивида да идентифицира или разбере другите и техните реалности, за да ги подкрепи и мотивира.

страст

Това е добродетел, която всеки човек преживява чрез предаване на тялото и душата на това, което го изпълва и задоволява, опитвайки се да го направи напълно и приятно.

толерантност

Това е незаменима стойност на съвместното съществуване, тъй като ни принуждава да уважаваме и да не поставяме под въпрос вярванията, практиките или идеите на другите, които се различават диаметрално от нашите.

търпение

Позволява неблагоприятни или трудни обстоятелства да се приемат със спокойствие и сдържаност. Дайте сила и накарайте индивида да разбере същността на събитията.

съчувствие

Укрепва стойността на солидарността и позволява желанието да помогне, облекчи или намали вредата, която другите страдат.

солидарност

Укрепва капацитета за сътрудничество между няколко души чрез желание да предложи помощ и сътрудничество за кауза, независимо дали е обща или не.

свобода

Дайте възможност на индивида да действа според техните критерии и да изразят начина си на мислене.

предпазливост

Укрепва способността да бъдете самоуверен, умерен, честен и внимателен, за да действате винаги предпазливо, като уважавате другите и мислите разумно.

правосъдие

Да накарате човека да действа и да се произнася въз основа на истината и да дава на всеки човек това, което му принадлежи, по справедлив начин и ориентирано към опазването на неговото достойнство.  

интегритет

Тя дава на индивида силата на това да бъдеш надежден човек за другите.

препратки

 1. Bailón G Luis H. "Теория на моралното развитие" в приноса към социалните науки. Възстановен на 12 март 2019 г. от "Принос към социалните науки"
 2. "Търпението като ценност" в битието и човека. Възстановен на 12 март 2019 г. от Ser y Humano: seryhumano.com
 3. Mosquera Ingrid Tolerance, незаменима стойност за живота: как можете да работите в класната стая и от вкъщи? Възстановен на 12 март 2019 г. в списание Unir: unir.net
 4. Нозик Робърт. "Философски обяснения" в Google Книги. Взето на 12 март 2019 г. от Google Книги: google.co.ve
 5. Агостини Ивелис "Морална смелост: свобода" в удоволствията. Взето на 12 март 2019 г. от Placerespr: com