Характеристики на социокултурните ценности и 19 примерана ценности социокултурна са набор от правила, принципи и вярвания, които управляват поведението на човека в обществото.

Те се усвояват пасивно от ранна възраст, тъй като се внушават в семейното ядро, тъй като това е първият контакт, който всеки човек има с обществото. По-късно те продължават да учат през целия си живот до степен, в която човешкото същество взаимодейства в обществото.

По този начин социокултурните ценности позволяват на човека да се свързва адекватно с хората от една и съща социокултурна група, т.е. да споделя същите вярвания, идеали и принципи..

Социокултурните ценности влияят върху постигането на целите и удовлетворяването на нуждите, тъй като те придават смисъл на социалното взаимодействие, тъй като позволяват да се идентифицира това, което предпочитаме или не на хората според асимилираните през детството ценности.

Например, по време на юношеството имате възможност да взаимодействате с различни групи, с различни убеждения и има възможност да изберете към коя група искате да принадлежите..

10 примера за социокултурни ценности

1- Уважение към традициите

Тази стойност се отнася до уважението, наложено от традициите на обществото, в което човек живее. Примери за традиции са танци, гастрономия и празненства.

2 - Патриотизъм

Това е стойност, която се отнася до уважението и оценката както на националните символи (като знамето, герба и националния химн), така и на героите на всяка нация. Тази стойност се споделя от хора от същата държава.

3. Любов към семейството

Тази стойност представлява признанието и привързаността, които съществуват между членовете на семейството. Това е безкористна любов.

4- Религия

По време на процеса на социализация семейството внушава на детето религията, в която трябва да расте. Това могат да бъдат християни (католици, евангелисти, Свидетели на Йехова), евреи, мюсюлмани, ислямисти и др..

Също така се научава да спазва законите, които има избраната религия. През годините индивидът решава дали да продължи с насоките на тази религия или да вземе друго.

5 - Мир

Тази стойност представлява състояние на хармония, желано от всички социокултурни групи, тъй като то се стреми да създаде добри взаимоотношения между хората, достигайки състояние на спокойствие без конфликт..

Мирът се постига чрез уважение, толериране и приемане на идеите, мислите и действията на другите.

6 - Равенство

Тя се отнася до факта, че всички лица трябва да бъдат третирани еднакво. Това означава, че не трябва да има изключване към нито едно лице, било то по пол, сексуална ориентация, физическо състояние, икономическо, социално и др.

7- Истината

Това е необходима стойност във всички общества, за да живеем в пълна хармония. Тя се състои в създаване на взаимодействия, основани на искреност.

Това означава, че нашите думи трябва да съответстват на нашите действия и нашето поведение. Истината включва съгласуваност с това, което е обявено и какво се случва.

8- Свободата

Тя се отнася до способността на всеки човек да действа според волята си, стига да спазва установените закони, за да не навреди на никого или на нещо с техните действия..

9 - Страстната любов

Тази стойност е свързана с обичта, която родителите имат към децата си. Тя се отразява чрез грижата и уважението, които те изповядват към своите потомци през целия си живот.

10. Красота

Тази стойност зависи от каноните на всяка култура; следователно концепцията варира от една страна в друга.

Това, което европейците смятат за красиви, не е същото, което африканците смятат за красиви.

11- Уважение към чуждото

Това е основна ценност за развитието на социалните отношения, тъй като човек трябва да знае, че не е правилно да се присвоява собствеността или идеите на друго лице.

12- Отговорността

Тази стойност се отнася до ангажимента, който имате с нещо или с някого. Това е способността на хората да вземат решения и да поемат последиците, които те пораждат.

13- Толерантност

Това е способността да се приемат действията или идеалите на хората, дори когато те не са съгласни с него.

14- Емпатия

Тази стойност е свързана със способността на човешкото същество да разбира какво преживява друг човек.

Тя позволява подкрепата и помощта, необходими за приемане или преодоляване на ситуация.

15- Уважение към възрастните хора

Тази стойност се корени в повечето култури. Тя се отнася до това да му се даде ценността, която заслужават възрастните хора.

Основен пример, който демонстрира изпълнението на това е, когато позицията е дадена на стар човек в автобус, в метрото или в чакалня в болница..

- Правосъдие

Тя се отнася до наблюдението на набора от норми, правейки дадено лице да зачита истината и да дава на всеки един това, което му съответства.

17- Благодарност

Тя се отнася до качеството на благодарност към услугите, получени от други лица.

18 - Щедростта

Това е качеството, което човешките същества трябва да дават, без да очакват нищо в замяна.

19 - Точност

Тя се отнася до усилията, които всеки човек прави, за да пристигне навреме на среща или да достави работа в установеното време.

препратки

  1. Какви са културните ценности? Взето на 20 юли 2017 г. от businessdictionary.com
  2. Социално-културни ценности и организационна култура. Получено на 20 юли 2017 г. от researchgate.net
  3. Социално-културни ценности, новият морал и семейството. Получено на 20 юли 2017 г. от onlinelibrary.wiley.com
  4. Социално-културни ценности. Получено на 20 юли 2017 г. от ijf.hr
  5. Социокултурна промяна и традиционни ценности. Възстановено на 20 юли 2017 г. от sciencedirect.com
  6. Социално-културни и икономически ценности. Получено на 20 юли 2017 г. от orgprints.org
  7. Какви са социалните социални ценности? Възстановено на 20 юли 2017 г. от environicresearch.com.