Характерни етични ценности, разлика с морални ценности и примерина етични ценности са тези, които се характеризират с моделиране на поведението на индивидите с намерението да насочат хората да действат адекватно по отношение на обществото, без да попадат в практики или действия, които могат да навредят на трета страна пряко или косвено.

Етика е клон на философията, който е посветен на изучаването на поведението на индивидите и морала. Чрез размисъл върху морала всеки човек трябва да може да формира свои собствени критерии за това какво е правилно или грешно, какво е социално правилно и кое не, и как би могло да навреди.

Етичните ценности са ценности, внедрени по време на развитието на личността на индивида, и са склонни да се преподават у дома, в мястото на обучение и / или в средата, в която човекът се развива като цяло..

Обикновено нагласите, получени от практическото прилагане на тези ценности, се придобиват като следствие от следните поведенчески модели; Например, ако детето порасне и израства в дом, където се срещат етични ценности и се преподават чрез ежедневни действия, детето ще се държи по същия начин.

Тези ценности могат да се възприемат по различен начин от всеки човек, тъй като при анализа на морала всеки индивид може да изгради различно мнение за това какво е правилно или грешно според техните лични критерии..

Етичните ценности са част от ежедневния живот на хората, защото оформят тяхното поведение и като следствие определят как да действат и да реагират на различни ситуации, които могат да възникнат..

Сред най-важните етични ценности са отговорността, честността, справедливостта, почтеността, лоялността и солидарността.

индекс

 • 1 Характеристики
  • 1.1 Ежедневно
  • 1.2
  • 1.3 Лично благосъстояние
  • 1.4 Предаване на генерацията
  • 1.5 Относителна или абсолютна
 • 2 Разлика с морални ценности
 • 3 Примери за етични ценности
  • 3.1 Отговорност
  • 3.2 Честност
  • 3.3 Уважение
  • 3.4 Солидарност
 • 4 Препратки

функции

всекидневен

Етичните ценности се характеризират с ежедневния си живот, тъй като, както бе споменато по-горе, те са това, което определя действията, които определено лице счита за извършване..

В този контекст се приема, че благодарение на етичните ценности всеки човек взема предвид не само собственото си благосъстояние, но и своето колективно благосъстояние, което би трябвало да ги накара да действат разумно, за да избегнат неудобствата..

траен

Това са ценности, които продължават с времето, защото с течение на времето, практиките или решенията, които им помагат да станат общи практики в личността, и тези практики ще го определят като личност; Много е трудно за някой, който наистина е вградил етични ценности, да промени поведението си внезапно и окончателно.

Лично благополучие

Действайте и живейте, управлявани от тези ценности, генерира удовлетворение у индивидите, които ги прилагат ежедневно, благодарение на знанието, че техните творби постигат образцово индивидуално поведение и също успяват да генерират колективно благосъстояние, без да причиняват проблеми или проблеми на околната среда като цяло.

Генерация предаване

Етичните ценности се предават от поколение на поколение както изрично, така и косвено.

Това показва, че тяхното преподаване се извършва не само по теоретичен начин, например чрез четене или чисто документална информация, а чрез примера, даден от поведението и практиките на ежедневния живот..

Относителна или абсолютна

Етичните стойности могат да бъдат класифицирани като относителни или абсолютни. Относителните стойности се отнасят до тези, които се различават във всеки човек поради тяхната перспектива или култура. Става въпрос за лични ценности.

Обратно, абсолютните стойности не се различават според личните възгледи; те са социално установени и имат голяма тежест.

Разлика с моралните ценности

Както бе споменато по-горе, етиката анализира и изследва моралното и човешкото поведение.

Моралните ценности са съставени от набор от правила, които се дефинират по определен начин според обществото, което се изучава.

В този смисъл и двете понятия са силно свързани, тъй като моралът установява нормите и етиката проучва дали практиката им е полезна или не. Възприемането на морала и правилата, които той установява, силно зависи от социалните и културните фактори.

Ето защо, въпреки че те са повлияни от обществото, етичните ценности се считат за лични и постоянни във времето, докато моралните ценности са колективни и установени от обществото и могат да се променят с времето в зависимост от практикуваните обичаи..

Примери за етични ценности

отговорност

Чрез изпълнение на предварително установени ангажименти - като планирани срещи, домакинска работа, предстояща работа и т.н. - се проявява отговорността на дадено лице..

Например, някой, който има дете под тяхна грижа, трябва да бъде отговорен, за да може да посрещне всички свои нужди навреме и правилно..

честност

Честността блести в човека, когато техните действия са прозрачни. Някой, който не крие информация или е лъжец, е честен човек.

Например, на работното място, ако служител в дребни каси отбелязва, че има излишък, честното нещо е да съобщите за излишъка и да не попадате в изкушения да вземете пари, които не са ваша собственост.

В практиката на честността личните интереси на индивидите са оставени настрана и се дава приоритет на изпълнението на действия, които са само за всеки..

отношение

Уважението е друго от най-важните етични ценности, тъй като то е основа за поддържане на добри междуличностни отношения.

Тази стойност диктува лечението, с което хората трябва да бъдат лекувани, с подходящо внимание и внимание. Ясен пример се вижда в домовете, с послушното лечение и без конфликти между родители и деца.

солидарност

Солидарността може да се разбира като сътрудничество и разбиране, с което се третира някой, който може да се нуждае от допълнителна подкрепа.

Например, ако някой минава през момент на траур, подкрепата може да се състои в поддържането на компанията, ако той се нуждае от него или предлагане на решения и поръчки, като осигурява цялата възможна помощ..

Прилагането на всички тези ценности и много други в ежедневния живот са поддръжка за едно хармонично, спокойно общество, с възможно най-малък конфликт. Изпълнението му трябва да бъде отразено както в дома, така и извън него, било то на работа, на мястото на обучение или в зоната за отдих, наред с други области.

препратки

 1. Sánchez, A. (2006). Моралните етични ценности от психологическа гледна точка. Взето на 7 март от Scielo: scielo.sld.cu
 2. Kamm, R. (2009). Солидарност, човешката ценност par excellence. Възстановен на 7 март от Color ABC: abc.com.py
 3. Леон, Е. (2018). Спасяване на етични и морални ценности. Възстановен на 7 март от El Universal: eluniversal.com
 4. (Н.О.). Понятия за етика и морал. Възстановен на 7 март от Националния автономен университет на Мексико: unam.mx
 5. (Н.О.). Всички стойности Възстановен на 7 март от Междуамериканския университет за развитие: unid.edu.mx